• ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് കിറ്റ് (ലാറ്റക്സ്) രൊതവിരുസ് ഗ്രൂപ്പ് എ

  ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് കിറ്റ് (ലാറ്റക്സ്) രൊതവിരുസ് ഗ്രൂപ്പ് എ

  ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് കിറ്റ് (ലാറ്റക്സ്) രൊതവിരുസ് ഗ്രൂപ്പ് എ യിലെ വിത്രൊ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഉപയോഗത്തിനായി മാത്രമേ ഈ പാക്കേജ് വായിക്കുക ഉപയോഗിക്കാനും കർശനമായി നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ശ്രദ്ധാപൂർവം മുൻപ് ചേർക്കുക. ഈ പാക്കേജ് ഇട്ടതിനു നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നവ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഗുണമേന്മാ ഫലങ്ങൾ വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പുതരാൻ കഴിയില്ല. രൊതവിരുസ് ഗ്രൂപ്പ് എ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് കിറ്റ് (ലാറ്റക്സ്) രക്ഷാ മനുഷ്യ ഫെചല് മാതൃകയിൽ രൊതവിരുസ് ഗ്രൂപ്പ് എ ആന്റിജനായ എന്ന ഗുണപരമായ കണ്ടെത്തൽ അനുയോജ്യമാണ്. ഈ ടെസ്റ്റ് ആരോഗ്യ പ്രൊഫഷണൽ നമുക്കു ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് ...
 • ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് കിറ്റ് (ലാറ്റക്സ്) രൊതവിരുസ് ഗ്രൂപ്പ് എ, ടെലിവിഷനില് വേണ്ടി

  ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് കിറ്റ് (ലാറ്റക്സ്) രൊതവിരുസ് ഗ്രൂപ്പ് എ, ടെലിവിഷനില് വേണ്ടി

  ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് കിറ്റ് (ലാറ്റക്സ്) രൊതവിരുസ് ഗ്രൂപ്പ് എ വേണ്ടി അകത്തു വിത്രൊ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഉപയോഗത്തിനായി ടെലിവിഷനില് മാത്രമേ ഈ പാക്കേജ് ഉപയോഗിക്കാനും കർശനമായി നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ശ്രദ്ധാപൂർവം മുൻപ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ വായിക്കുക. ഈ പാക്കേജ് ഇട്ടതിനു നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നവ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഗുണമേന്മാ ഫലങ്ങൾ വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പുതരാൻ കഴിയില്ല. രൊതവിരുസ് ഗ്രൂപ്പ് എ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് കിറ്റ് (ലാറ്റക്സ്) ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ടെലിവിഷനില് എന്ന രൊതവിരുസ് ഗ്രൂപ്പ് എ ഗുണപരമായ കണ്ടെത്തൽ മനുഷ്യ ഫെചല് മാതൃകയിൽ ടെലിവിഷനില് ആന്റിജനായ അനുയോജ്യമാണ്. ഈ ടെ ...
 • ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് കിറ്റ് (ചൊല്ലൊഇദല് ഗോൾഡ്) ഇഗ്മ് അംതിബൊദ്യ് മാനുഷികമായ എംതെരൊവിരുസ് 71 വരെ

  ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് കിറ്റ് (ചൊല്ലൊഇദല് ഗോൾഡ്) ഇഗ്മ് അംതിബൊദ്യ് മാനുഷികമായ എംതെരൊവിരുസ് 71 വരെ

  ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് കിറ്റ് (ചൊല്ലൊഇദല് ഗോൾഡ്) ഇഗ്മ് അംതിബൊദ്യ് മാനുഷികമായ എംതെരൊവിരുസ് 71 ലേക്ക് വിത്രൊ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഉപയോഗത്തിനായി മാത്രം ഉപയോഗിക്കാനും കർശനമായി നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ശ്രദ്ധാപൂർവം മുൻപ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഈ പാക്കേജ് വായിക്കുക. ഈ പാക്കേജ് ഇട്ടതിനു നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നവ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഗുണമേന്മാ ഫലങ്ങൾ വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പുതരാൻ കഴിയില്ല. ഹ്യൂമൻ എംതെരൊവിരുസ് 71 ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് കിറ്റ് (ചൊല്ലൊഇദല് ഗോൾഡ്) ഇഗ്മ് അംതിബൊദ്യ് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് ഐ.ജി എന്ന ഗുണപരമായ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഒരു ചൊല്ലൊഇദല് സ്വർണം ഇംമുനൊഛ്രൊമതൊഗ്രഫിച് ഗുണമേന്മാ ആണ് ...