Kompaniýanyň habarlary

Kompaniýanyň habarlary

 • FCV synagynyň ähmiýeti

  FCV synagynyň ähmiýeti

  Feline calicivirus (FCV) dünýädäki pişiklere täsir edýän wirusly dem alyş ýokançlygydyr.Örän ýokançdyr we bejerilmese saglyga çynlakaý kynçylyklar döredip biler.Jogapkär haýwanlaryň eýeleri we terbiýeçiler hökmünde irki FCV synagynyň ähmiýetine düşünmek üpjün etmek üçin möhümdir ...
  Koprak oka
 • Gliklenen HbA1C synagynyň ähmiýeti

  Gliklenen HbA1C synagynyň ähmiýeti

  Saglygy yzygiderli barlamak, esasanam süýji keseli ýaly dowamly ýagdaýlara gözegçilik etmekde saglygymyzy dolandyrmak üçin möhümdir.Süýji keselini dolandyrmagyň möhüm düzüm bölegi gliklenen gemoglobin A1C (HbA1C) synagdyr.Bu gymmatly anyklaýyş guraly uzak möhletli g ...
  Koprak oka
 • Hytaýyň milli güni gutly bolsun!

  Hytaýyň milli güni gutly bolsun!

  29-njy sentýabr Orta güýz güni, 1-nji oktýabr Hytaýyň milli güni.29-njy sentýabrdan 6-njy oktýabr aralygynda dynç alýarys.“Baysen Medical” hemişe durmuşyň hilini ýokarlandyrmak üçin anyklaýyş tehnologiýalaryna ünsi jemleýär ”-diýip, POCT ugurlaryna has köp goşant goşmak maksady bilen tehnologiki innowasiýalara ünsi çekýär.Diagymyz ...
  Koprak oka
 • Bütindünýä Alsgeýmer güni

  Bütindünýä Alsgeýmer güni

  Bütindünýä Alsgeýmer güni her ýyl 21-nji sentýabrda bellenilýär.Bu gün Alsgeýmer keseli barada habardarlygy ýokarlandyrmak, bu kesel barada jemgyýetçiligiň habardarlygyny ýokarlandyrmak we näsaglara we olaryň maşgalalaryna goldaw bermek üçin niýetlenendir.Alsgeýmer keseli dowamly progressiw newrologiki keseldir ...
  Koprak oka
 • CDV antigen barlagynyň ähmiýeti

  CDV antigen barlagynyň ähmiýeti

  Canine distemper wirusy (CDV) itlere we beýleki haýwanlara täsir edýän ýokary ýokanç wirus keselidir.Itlerde bu çynlakaý saglyk meselesidir, bejerilmese agyr kesele we hatda ölüme sebäp bolup biler.CDV antigen kesgitleýji reagentler täsirli diagnozda we bejergide möhüm rol oýnaýar ...
  Koprak oka
 • Medlab Aziýa sergisine syn

  Medlab Aziýa sergisine syn

  16-18-nji awgust aralygynda Taýlandyň Bangkokdaky täsir sergi merkezinde Medlab Aziýa we Aziýa saglyk sergisi üstünlikli geçirildi, bu ýerde dünýäniň dürli künjeklerinden köp sanly sergä ýygnandy.Kompaniýamyz meýilnama boýunça sergä gatnaşdy.Sergi meýdançasynda toparymyz e ...
  Koprak oka
 • Irki TT3 diagnozynyň optimal saglygy üpjün etmekdäki möhüm roly

  Irki TT3 diagnozynyň optimal saglygy üpjün etmekdäki möhüm roly

  Tiroid keseli, dünýädäki millionlarça adama täsir edýän umumy ýagdaýdyr.Tiroid metabolizm, energiýa derejesi we hatda keýp ýaly dürli beden funksiýalaryny kadalaşdyrmakda möhüm rol oýnaýar.T3 zäherliligi (TT3) belli bir tiroid keseli bolup, irki ünsi talap edýär ...
  Koprak oka
 • Serum amiloidiň tapylmagynyň ähmiýeti

  Serum amiloidiň tapylmagynyň ähmiýeti

  Serum amiloid A (SAA) esasan şikes ýa-da ýokançlyk sebäpli ýüze çykýan çişmä jogap hökmünde öndürilýän belokdyr.Önümçiligi çalt we çişme gyjyndyrmasyndan birnäçe sagadyň içinde iň ýokary derejesine ýetýär.SAA çişmegiň ygtybarly belgisidir we ýüze çykarylmagy variou diagnozynda möhümdir ...
  Koprak oka
 • C-peptidiň (C-peptid) we insuliniň (insuliniň) tapawudy

  C-peptidiň (C-peptid) we insuliniň (insuliniň) tapawudy

  C-peptid (C-peptid) we insulin (insulin), insulin sintezi wagtynda aşgazan asty mäziniň öýjükleri tarapyndan öndürilýän iki molekuladyr.Çeşmäniň tapawudy: C-peptid ada öýjükleri tarapyndan insulin sinteziniň önümidir.Insulin sintez edilende, C-peptid şol bir wagtda sintez edilýär.Şonuň üçin C-peptid ...
  Koprak oka
 • Näme üçin göwrelilik döwründe HCG synagyny edýäris?

  Näme üçin göwrelilik döwründe HCG synagyny edýäris?

  Göwrelilige ideg barada aýdylanda, saglygy goraýyş işgärleri göwreliligi ir ýüze çykarmagyň we gözegçilik etmegiň möhümdigini nygtaýarlar.Bu prosesiň umumy tarapy, adam xorionik gonadotropin (HCG) synagydyr.Bu blogda, HCG derejesini kesgitlemegiň ähmiýetini we esaslaryny açmagy maksat edinýäris ...
  Koprak oka
 • CRP irki diagnozynyň ähmiýeti

  CRP irki diagnozynyň ähmiýeti

  tanyşdyryň: Lukmançylyk anyklaýyş ulgamynda biomarkerleri kesgitlemek we düşünmek käbir keselleriň we şertleriň barlygyna we agyrlygyna baha bermekde möhüm rol oýnaýar.Biomarkerleriň arasynda C-reaktiw belok (CRP) bilen baglanyşygy sebäpli esasan ...
  Koprak oka
 • AMIC bilen ýeke-täk Agentlik şertnamasyna gol çekmek dabarasy

  AMIC bilen ýeke-täk Agentlik şertnamasyna gol çekmek dabarasy

  2023-nji ýylyň 26-njy iýunynda, Xiamen Baýsen lukmançylyk Tehnologiýa Ş.Bu ajaýyp waka, kompýuterimiziň arasynda özara peýdaly hyzmatdaşlygyň resmi taýdan başlandygyny alamatlandyrdy ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/9