Senagat habarlary

Senagat habarlary

 • Transferrin we Hemoglobin kombony tapmagyň ähmiýeti

  Transferrin we Hemoglobin kombony tapmagyň ähmiýeti

  Transferrin bilen gemoglobiniň birleşmeginiň aşgazan-içege gan akmasyny kesgitlemekdäki ähmiýeti esasan aşakdaky taraplarda öz beýanyny tapýar: 1) ýüze çykaryş takyklygyny ýokarlandyrmak: Aşgazan-içege gan akmalarynyň irki alamatlary birneme gizlenip biler, ýalňyş diagnoz ýa-da sypdyrylan diagnoz bolup biler ...
  Koprak oka
 • Gut saglygynyň ähmiýeti

  Gut saglygynyň ähmiýeti

  Içegäniň saglygy adam saglygynyň möhüm düzüm bölegi bolup, bedeniň işiniň we saglygynyň ähli taraplaryna möhüm täsir edýär.Içege saglygynyň käbir möhümleri: 1) Iýmit siňdiriş funksiýasy: Içege iýmit siňdiriş ulgamynyň iýmitiň bozulmagyna jogapkär bölegi, ...
  Koprak oka
 • Insulin demistifikasiýa edildi: Durmuşy saklaýan gormona düşünmek

  Insulin demistifikasiýa edildi: Durmuşy saklaýan gormona düşünmek

  Süýji keselini dolandyrmagyň özeni näme diýip pikir edip gördüňizmi?Jogap insulin.Insulin aşgazan asty mäziniň öndürýän gormony bolup, gandaky şeker derejesini kadalaşdyrmakda möhüm rol oýnaýar.Bu blogda insuliniň nämedigini we näme üçin möhümdigini öwreneris.Plyönekeý söz bilen aýdylanda, insulin açar ýaly hereket edýär ...
  Koprak oka
 • Tiroid funksiýasy näme

  Tiroid funksiýasy näme

  Tiroid beziniň esasy wezipesi, tiroksin (T4) we triiodotironin (T3) , Erkin tiroksin (FT4), Fre Triodotironin (FT3) we tiroid gyjyndyryjy gormony öz içine almak bilen tiroid gormonlaryny sintez etmek we boşatmakdyr. we energiýany ulanmak....
  Koprak oka
 • Fekal Kalprotektin hakda bilýärsiňizmi?

  Fekal Kalprotektin hakda bilýärsiňizmi?

  Fekal Calprotektin kesgitleýji reagent, kalprotektiniň nejisdäki konsentrasiýasyny kesgitlemek üçin ulanylýan reagentdir.Esasan, içegäniň çiş keseli bilen kesellän näsaglaryň kesel işjeňligine, taburda S100A12 belogynyň (S100 belok maşgalasynyň bir görnüşi) mazmunyny kesgitlemek arkaly baha berýär.Kalprotektin i ...
  Koprak oka
 • Gyzzyrma ýokanç keseli hakda bilýärsiňizmi?

  Gyzzyrma ýokanç keseli hakda bilýärsiňizmi?

  Gyzzyrma näme?Gyzzyrma, ýokaşan aýal Anofel çybynlarynyň dişlemegi arkaly adamlara ýokaşýan Plazmodium atly parazit sebäpli döreýän çynlakaý we käwagt ölüm howply keseldir.Gyzzyrma köplenç Afrikanyň, Aziýanyň we Günorta Amerikanyň tropiki we subtropiki sebitlerinde bolýar ...
  Koprak oka
 • Sifilis hakda bir zat bilýärsiňizmi?

  Sifilis hakda bir zat bilýärsiňizmi?

  Sifilis, Treponema pallidumynyň döremeginden jyns ýollary arkaly geçýän ýokançlykdyr.Esasan waginal, anal ýa-da oral seks ýaly jyns gatnaşyklary arkaly ýaýraýar.Çaga dogurmak ýa-da göwrelilik döwründe eneden çaga geçip bilýär.Sifilisiň alamatlary intensiwliginde we infeksiň her basgançagynda üýtgeýär ...
  Koprak oka
 • Kalprotektin we Fekal okkult ganynyň wezipesi näme

  Kalprotektin we Fekal okkult ganynyň wezipesi näme

  Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy her gün onlarça million adamyň içgeçmeden ejir çekýändigini we her ýyl 1,7 milliard içgeçme keseliniň bardygyny we agyr içgeçme sebäpli 2,2 million adamyň ölýändigini çaklaýar.CD we UC, gaýtalamak aňsat, bejermek kyn, ýöne ikinji derejeli gaz ...
  Koprak oka
 • Irki barlag üçin Rak bellikleri hakda bilýärsiňizmi?

  Irki barlag üçin Rak bellikleri hakda bilýärsiňizmi?

  Düwnük näme?Rak, bedendäki käbir öýjükleriň zyýanly köpelmegi we daş-töweregindäki dokumalara, organlara we hatda beýleki uzak ýerlere çozmagy bilen häsiýetlendirilýän keseldir.Rak, gözegçiliksiz genetiki mutasiýa sebäpli ýüze çykýar, daşky gurşaw faktorlary, genetiki ...
  Koprak oka
 • Aýal jyns gormony hakda bilýärsiňizmi?

  Aýal jyns gormony hakda bilýärsiňizmi?

  Aýal jyns gormonyny barlamak, aýal köpeliş ulgamynda möhüm rol oýnaýan aýallarda dürli jyns gormonlarynyň mazmunyny kesgitlemekdir.Adaty aýal jyns gormonyny barlamak elementleri şulary öz içine alýar: 1. Estradiol (E2): E2 aýallarda esasy estrogenlerden biridir we mazmunynyň üýtgemegi täsir eder ...
  Koprak oka
 • Prolaktin we Prolaktin synag toplumy näme?

  Prolaktin we Prolaktin synag toplumy näme?

  Prolaktin barlagy gandaky prolaktin mukdaryny ölçýär.Prolaktin beýniniň düýbünde gipofiz bezi diýlip atlandyrylýan nohut ululygyndaky gormondyr.Prolaktin köplenç göwreli ýa-da çaga doglandan soň ýokary derejede ýüze çykýar.Göwreli däl adamlar ...
  Koprak oka
 • AIW wirusy näme?

  AIW wirusy näme?

  AIW, doly ady adamda immun ýetmezçiligi wirusy, bedene ýokançlyga garşy göreşýän we adamy beýleki ýokançlyklara we kesellere has ejiz edýän öýjüklere hüjüm edýän wirusdyr.AIW keseliniň käbir beden suwuklyklary bilen aragatnaşyk arkaly ýaýraýar. Hemmämiziň bilşimiz ýaly, köplenç açylmaýan wagtynda ýaýraýar ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3