Habar merkezi

Habar merkezi

 • Sagdyn saglygy üpjün etmek üçin FHV synagynyň ähmiýeti

  Sagdyn saglygy üpjün etmek üçin FHV synagynyň ähmiýeti

  Pişik eýeleri hökmünde elmydama jenaýatçylarymyzyň saglygyny we abadançylygyny üpjün etmek isleýäris.Pişigiňizi sagdyn saklamagyň möhüm tarapy, dürli ýaşdaky pişiklere täsir edip bilýän umumy we ýokary ýokanç wirusy bolan gerpeswirusy (FHV) ir ýüze çykarmakdyr.FHV synagynyň ähmiýetine düşünmek ...
  Koprak oka
 • Crohn keseli barada näme bilýärsiňiz?

  Crohn keseli barada näme bilýärsiňiz?

  Crohn keseli, iýmit siňdiriş ulgamyna täsir edýän dowamly çişme keselidir.Aşgazan-içege ulgamynyň agzyndan anusyna çenli islendik ýerde çişmä we zeper ýetmegine sebäp bolup bilýän içege keseliniň (IBD) bir görnüşidir.Bu ýagdaý gowşap biler we signi bolup biler ...
  Koprak oka
 • Bütindünýä Gut saglygy güni

  Bütindünýä Gut saglygy güni

  Bütindünýä Gut saglygy güni her ýyl 29-njy maýda bellenilýär.Bu gün, içegäniň saglygynyň ähmiýeti barada habarlylygy ýokarlandyrmak we içegäniň saglygy baradaky habardarlygy ýokarlandyrmak maksady bilen Bütindünýä Gut Saglyk güni hökmünde bellendi.Bu gün, şeýle hem, içege saglygy meselelerine üns bermäge we ...
  Koprak oka
 • Cokary C-reaktiw belok derejesi üçin nämäni aňladýar?

  Cokary C-reaktiw belok derejesi üçin nämäni aňladýar?

  C-reaktiw belok (CRP), adatça bedende çişmegi ýa-da dokumanyň zeperlenmegini görkezýär.CRP, bagyr tarapyndan öndürilýän belok bolup, çişme ýa-da dokumanyň zeperlenmegi wagtynda çalt ýokarlanýar.Şonuň üçin CRP-iň ýokary derejesi bedeniň ýokançlyga, çişmä, t ...
  Koprak oka
 • Kolorektal düwnük keseliniň irki barlagynyň ähmiýeti

  Kolorektal düwnük keseliniň irki barlagynyň ähmiýeti

  Içegäniň düwnük barlagynyň ähmiýeti, içegäniň düwnük keselini ir ýüze çykarmak we bejermek, şeýlelik bilen bejerginiň üstünligini we diri galmak derejesini ýokarlandyrmakdyr.Irki döwürdäki içegäniň düwnük keselinde köplenç aç-açan alamatlar ýok, şonuň üçin bejerginiň has täsirli bolmagy üçin barlag potensial ýagdaýlary kesgitlemäge kömek edip biler.Adaty içege bilen ...
  Koprak oka
 • Eneler güni gutly bolsun!

  Eneler güni gutly bolsun!

  Eneler güni, adatça, her ýylyň maý aýynyň ikinji ýekşenbesinde bellenilýän aýratyn baýramçylykdyr.Bu gün enelere minnetdarlyk we söýgi bildirmek üçin bir gün.Adamlar enelere öz söýgüsini we minnetdarlygyny bildirmek üçin güller, sowgatlar ibererler ýa-da eneler üçin ajaýyp nahar bişirerler.Bu festiwal ...
  Koprak oka
 • TSH hakda näme bilýärsiňiz?

  TSH hakda näme bilýärsiňiz?

  Ady: TSH-e düşünmek: Tiroid-gyjyndyryjy gormon (TSH) gipofiz beziniň öndürýän möhüm gormony bolup, tiroidiň işini kadalaşdyrmakda möhüm rol oýnaýar.TSH-e we onuň bedene edýän täsirlerine düşünmek umumy saglygy we abadançylygy saklamak üçin möhümdir ...
  Koprak oka
 • Enterovirus 71 çalt synag Malaýziýa MDA tassyklamasyny aldy

  Enterovirus 71 çalt synag Malaýziýa MDA tassyklamasyny aldy

  Gowy täzelik!Enterovirus 71 çalt synag toplumymyz (Colloidal Gold) Malaýziýa MDA-nyň tassyklamagyny aldy.EV71 diýlip atlandyrylýan Enterowirus 71, el, aýak we agyz kesellerine sebäp bolýan esasy patogenlerden biridir.Kesel adaty we ýygy-ýygydan ýokaşýar ...
  Koprak oka
 • Halkara aşgazan-içege gününi bellemek: Sagdyn iýmit siňdiriş ulgamy üçin maslahatlar

  Halkara aşgazan-içege gününi bellemek: Sagdyn iýmit siňdiriş ulgamy üçin maslahatlar

  Halkara aşgazan-içege gününi bellänimizde, iýmit siňdiriş ulgamyňyzy sagdyn saklamagyň möhümdigini bilmek möhümdir.Garnymyz umumy saglygymyzda möhüm rol oýnaýar we oňa gowy ideg etmek sagdyn we deňagramly durmuş üçin zerurdyr.Seni goramagyň açarlaryndan biri ...
  Koprak oka
 • Aşgazan-içege keseli üçin aşgazan barlagynyň ähmiýeti

  Aşgazan-içege keseli üçin aşgazan barlagynyň ähmiýeti

  Gastrin näme?Gastrin aşgazan-içege ulgamynda möhüm kadalaşdyryjy rol oýnaýan gormondyr.Gastrin, aşgazan mukozasynyň öýjüklerini aşgazan kislotasyny we pepsini bölüp çykarmak arkaly iýmit siňdiriş prosesine kömek edýär.Mundan başga-da, gastrin gazy ösdürip biler ...
  Koprak oka
 • MP-IGM Çalt synag, hasaba almak üçin şahadatnama aldy.

  MP-IGM Çalt synag, hasaba almak üçin şahadatnama aldy.

  Önümlerimiziň biri Malaýziýanyň lukmançylyk enjamlary edarasyndan (MDA) tassyklandy.Mikoplazma pnewmoniýasyna (Kolloid altyn) IgM antikor üçin anyklaýyş toplumy Mikoplazma pnewmoniýasy pnewmoniýa sebäp bolýan umumy patogenlerden biri bolan bakteriýadyr.Mikoplazma pnewmoniýa ýokançlygy ...
  Koprak oka
 • Jynsy işjeňlik sifilis ýokançlygyna sebäp bolarmy?

  Jynsy işjeňlik sifilis ýokançlygyna sebäp bolarmy?

  Sifilis, Treponema pallidum bakteriýalaryndan döreýän jyns ýoly arkaly ýokaşma.Ilki bilen waginal, anal we oral seks ýaly jyns gatnaşyklary arkaly ýaýraýar.Çaga dogurýan wagtynda ýokançlyklar eneden çagasyna hem ýaýrap biler.Sifilis, uzak möhletli bolup biljek çynlakaý saglyk meselesidir ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/15