Treponema Pallidum Sifilis synag toplumyna antikor

gysga düşündiriş:

Treponema Pallidum-a Anibody üçin anyklaýyş toplumy

Kolloid altyn

 


 • Synag wagty:10-15 minut
 • Dogry wagt:24 aý
 • Takyklyk:99% -den gowrak
 • Spesifikasiýa:1/25 synag / guty
 • Saklaýyş temperaturasy:2 ℃ -30 ℃
 • Usulyýet:Kolloid altyn
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Treponema Pallidum synag toplumy

  Usulyýet: Kolloid altyn

  Önümçilik maglumatlary

  Model belgisi TP-AB Gaplamak 25 Synag / toplum, 30kits / CTN
  Ady Treponema Pallidum Kolloid Altyna garşy antikor üçin anyklaýyş toplumy Gurallaryň klassifikasiýasy I synp
  Aýratynlyklary Highokary duýgurlyk, aňsat işlemek Şahadatnama CE / ISO13485
  Takyklyk > 99% Ýaramlylyk möhleti Iki ýyl
  Usulyýet Kolloid altyn OEM / ODM hyzmaty Elýeterli

   

  Synag prosedurasy

  1 Synagdan ozal ulanmak üçin görkezmäni okaň we synagdan öň reagenti otag temperaturasyna dikeldiň.Synag netijeleriniň takyklygyna täsir etmezlik üçin reagenti otag temperaturasyna dikeltmezden synagy ýerine ýetirmäň.
  2 Alýumin folga haltasyndan reagenti aýyryň, tekiz skameýkada ýatyň we nusga belliklerinde gowy iş ediň
  3 Zerum we plazma nusgasy bolan ýagdaýynda, guýa 2 damja goşuň, soňra bolsa damja damjasynyň 2 damjasyny goşuň.Ganyň ähli nusgasy bar bolsa, guýa 3 damja goşuň, soňra bolsa damja damjasynyň 2 damjasyny goşuň.
  4 Netije 15-20 minudyň içinde düşündiriler we kesgitlemegiň netijesi 20 minutdan soň nädogry bolar.

  Bellik: her bir nusga haç hapalanmazlygy üçin arassa bir gezek ulanylýan turbalar bilen turbalar bolmaly.

  Gysgaça mazmun

  Sifilis, esasan göni jyns gatnaşyklary arkaly ýaýran treponema pallidumyň döremeginden döreýän hroniki ýokanç keseldir.TP, çaga dogulmagyna, wagtyndan öň dogulmagyna we dogabitdi sifilisli bäbeklere plasentanyň üsti bilen indiki nesle geçip biler.TP-iň inkubasiýa döwri ortaça 3 hepde bilen 9-90 gün.Kesel adatça sifilis ýokaşandan 2-4 hepde soň ýüze çykýar.Adaty ýokançlykda, TP-IgM ilki ýüze çykyp bilýär, bu täsirli bejergiden soň ýitýär.TP-IgG, has uzak wagtlap bolup bilýän IgM ýüze çykanda ýüze çykyp biler.TP ýokançlygyny ýüze çykarmak häzire çenli kliniki diagnozyň esaslaryndan biridir.TP antikorynyň tapylmagy, TP geçmeginiň öňüni almakda we TP antikoryny bejermekde uly ähmiýete eýe.

  TP Ab-1

  Üstünlik

  Kitap ýokary takyk, çalt we otag temperaturasynda daşalýar, işlemek aňsat

  Görnüşi: serum / plazma / tutuş gan nusgalary

  Synag wagty: 10-15min

  Saklanylýan ýeri: 2-30 ℃ / 36-86 ℉

  Usulyýet: Kolloid altyn

   

   

  Aýratynlyk:

  • sensokary duýgur

  • Takyk takyklyk

  • Aňsat işlemek

  • 15 minutda okamagyň netijesi

  • Netijeleri okamak üçin goşmaça enjam gerek däl

   

  TP Ab-4
  synag netijesi

  Netijeleri okamak

  WIZ BIOTECH reagent synagy dolandyryş reagenti bilen deňeşdiriler:

  Jadygöýiň synag netijesi Salgy reagentleriniň synag netijesi Oňyn tötänlik derejesi:99.03% (95% CI94.70% ~ 99.83%)

  Ativearamaz tötänlik derejesi:

  99.34% (95% CI98.07% ~ 99,77%)

  Jemi laýyklyk derejesi:

  99,28% (95% CI98.16% ~ 99,72%)

  Oňyn Ativearamaz Jemi
  Oňyn 102 3 105
  Ativearamaz 1 450 451
  Jemi 103 453 556

  Şeýle hem halap bilersiňiz:

  ABO & RhD / HIV / HCV / HBV / TP

  Ganyň görnüşi we ýokanç kombinasiýa synagy (Kolloid altyn)

  Gyzzyrma PF

  Gyzzyrma PF çalt synagy (Kolloid altyn)

  AIW

  Adamyň immun ýetmezçiligi wirusy AIW kolloid altynyna antikor üçin anyklaýyş toplumy


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň